Formularz kursanta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „PERFECTO FILIP KODYM” z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 2A/3, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres email. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: plywanienawoli@gmail.com
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez szkołę pływania PERFECTO zajęć nauki pływania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy Administratora.
 6. Podanie danych osobowych umożliwia zapis na organizowane przez nas zajęcia.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zajęć nauki oraz doskonalenia pływania jest firma PERFECTO FILIP KODYM, NIP: 527-262-85-77, działająca pod adresem 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 2a/3;

2. Definicje: ORGANIZATOR -właściciel, założyciel oraz pomysłodawca Szkoły pływania PERFECTO; REGULAMIN – niniejszy regulamin, dokument normujący zasady organizacji zajęć nauki oraz doskonalenia pływania w firmie PERFECTO; ZAJĘCIA – wszystkie lekcje nauki oraz doskonalenia pływania zawarte w ofercie organizatora; UCZESTNIK – każda osoba biorąca udział w zajęciach; OPIEKUN – rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona sprawująca opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć;

II. CELE

1. Celem zespołu „PERFECTO” jest kształtowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych u uczestników zajęć oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez atrakcyjną formę aktywności sportowej.

2. Indywidualne podejście do uczestników pozwala na analizę ich wad postawy, stylu życia, dzięki czemu instruktorzy mają możliwość dostosować przebieg zajęć do potrzeb uczestników i wyeliminować wady oraz złe nawyki, będące przyczyną powstawania wad.

3. Efektem regularnych zajęć jest wzmocnienie układu mięśniowo-szkieletowego, wzmocnienie układu odpornościowego oraz nabycie nowych umiejętności.

III. ZAPISY ORAZ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ „PERFECTO”

1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez stronę internetową www.plywanienawoli.pl , gdzie należy wypełnić Formularz kursanta, który pozwala stworzyć Kartę zawodnika. Stworzenie Karty zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z załączonymi przy Formularzu dokumentami.

2. W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat zajęć oraz pytań w sprawie Formularza lub w razie braku możliwości zapisu drogą internetową, należy skontaktować się telefonicznie:

      • koordynator Filip Kodym, tel.: 787512575,
      • koordynator Gabriela Góral, tel.: 690051996.

3. Pytania w sprawie dostępności godzin, wolnych miejsc lub co do charakteru zajęć należy kierować poprzez kontakt telefoniczny lub zakładkę KONTAKT na stronie www.plywanienawoli.pl

4. Wypełniony Formularz kursanta pozwala organizatorowi uzyskać informacje potrzebne do przypisania kandydata na uczestnika zajęć do odpowiedniego instruktora lub grupy. Wysłanie Formularza kursanta nie jest jeszcze równoznaczne z zapisem na zajęcia.

5. Organizator zobowiązuje się, w ciągu 24h, do odpowiedzi na zgłoszony przez kandydata lub opiekuna Formularz kursanta w celu uzgodnienia rodzaju oraz terminu zajęć.

6. Potwierdzenie terminu zajęć przez organizatora oraz uczestnika/opiekuna jest równoznaczne z zapisem na zajęcia.

7. Pierwsza lekcja nie wymaga przedpłaty. Po pierwszej lekcji odbywa się rozmowa uczestnika bądź opiekuna z instruktorem prowadzącym lub organizatorem na temat przebiegu zajęć, poziomu umiejętności uczestnika oraz dalszych oczekiwań. Na podstawie tych ustaleń uczestnik przypisywany jest na stały termin na zajęcia indywidualne bądź do grupy oraz do instruktora prowadzącego. Omawiany jest wtedy również system płatności (więcej informacji – V.)

8. Stały termin zajęć obowiązuje do końca trwania sezonu 2022/2023, tj. 24.06.2023r. lub do momentu rezygnacji uczestnika (więcej informacji – VI.)

9. Udział uczestnika w zajęciach odnotowany zastaje każdorazowo w jego Karcie zawodnika, do której ma wgląd organizator oraz uczestnik.

10. Uczestnik zajęć oraz opiekun, jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (więcej informacji – IV.)

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia oraz wszelkich instrukcji oraz wytycznych ratowników i personelu obiektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych wytycznych przez uczestnika lub opiekuna.

2. Organizator lub instruktor prowadzący ma prawo do wyproszenia z zajęć uczestnika, który pomimo upomnienia ze strony instruktora, ratowników lub personelu obiektu nie przestrzega powyższych ustaleń oraz łamie regulaminy. Uczestnik, który zostanie wyproszony z zajęć na skutek złamania regulaminu, nie dostanie zwrotu kosztów za przerwaną lekcję.

3. Niepełnoletni uczestnik zajęć nie może wchodzić do wody bez zgody i nadzoru instruktora prowadzącego, z wyjątkiem sytuacji w której opiekun znajduje się z uczestnikiem w wodzie.

4. Organizator bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika zajęć wyłącznie w trakcie ich trwania. Przed zajęciami oraz po ich zakończeniu, odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników ponoszą rodzice – zarówno na płycie pływalni jak i w szatni.

V. PŁATNOŚCI

1. Obowiązujący cennik dostępny jest na stronie internetowej www.plywaninawoli.pl i nie ulega zmianie do końca trwania sezonu 2022/2023.

2. Płatność można zrealizować gotówką lub przelewem. Dane konta firmy oraz informacje dotyczące nazwy transakcji podane są na stronie internetowej www.plywanienawoli.pl w zakładce CENNIK.

3. Pierwsza lekcja nie wymaga przedpłaty. Uczestnik zajęć po pierwszej lekcji może zdecydować się na opłacenie lekcji pojedynczej lub uwzględnienie jej jako pierwszej lekcji w karnecie.

4. Płatność za zajęcia grupowe na torze zarezerwowanym uiszczana jest zgodnie z uprzednim uzgodnieniem: jednorazowo za każde zajęcia bądź za ustalony okres rozliczeniowy w karnecie.

5. Zajęcia uważa się za zrealizowane kiedy:

      • Lekcja odbyła się z obecnością instruktora oraz uczestnika,
      • Uczestnik nie pojawił się na zajęciach, nie odwołując lekcji w ustalonym terminie (18h przed zajęciami),
      • Lekcja rozpoczęła się, jednak z decyzji uczestnika nie została dokończona,
      • Lekcja poprowadzona została przez innego instruktora niż instruktor prowadzący, za zgodą uczestnika.

6. Bilet wstępu na pływalnię jest opłatą niezależną od organizatora i uiszczaną przez uczestnika zajęć we własnym zakresie. Wyjątek stanowią zajęcia grupowe na torze zarezerwowanym, na które uczestnik dostaje karnet upoważniający go do bezpłatnego wejścia.

VI. ODWOŁYWANIE, ODRABIANIE ZAJĘC ORAZ REZYGNACJA

1. Zajęcia mogą być odwołane przez uczestnika/opiekuna bez konsekwencji raz w miesiącu kalendarzowym na 18h przed ich rozpoczęciem. W przypadku zajęć grupowych na torach rezerwowanych, zajęcia te przechodzą na następny miesiąc.

2. W przypadku nieobecności z powodu kwarantanny, odwołanie zajęć nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji.

3. Nieodbycie się zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora tj. nagłe zamknięcie obiektu, brak możliwości realizacji zajęć – nie ponosi za sobą kosztów ze strony uczestnika. W przypadku zajęć grupowych na torach rezerwowanych, zajęcia te przechodzą na następny miesiąc.

4. W razie nieobecności instruktora prowadzącego, organizator ma obowiązek zorganizować zastępstwo lub wysłać informację o odwołaniu zajęć do 18h przed.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złamanie niniejszego regulaminu przez uczestnika/opiekuna skutkuje wykreśleniem uczestnika z zajęć bez możliwość zwrotu kosztów za dotychczas opłacone zajęcia

2. W przypadku zmiany regulaminu przez organizatora, wysłana zostanie do uczestnika/opiekuna informacja o zaistniałych zmianach, które zostaną wprowadzone nie wcześniej niż tydzień po wysłanej informacji. Uczestnik/opiekun może ustosunkować się do regulaminu lub na skutek zmian dokonać rezygnacji z zajęć bez konsekwencji.